Product card Recordings  Classical
Performer
THORSPECKEN
Title
Begegnung Mit Japan - Japanese Music for Flute & Piano
Product Code
Q1BAY100103
Composer(s)
Yoshimatsu; Yamada; Kainuma; Kumamoto; Shishido; Fukushima

Yoshimatsu - Digital Bird Suite,op15
Yamada - Aka-tombo
Yanada - Jogashima-no-ame
Yamada - Chugoku-chiho-no-komori-uta
Kainuma - Sato-no-aki
Kumamoto - Itsuki-no-komori-uta
Shishido - Suite Estampes for Solo Flute
Fukushima - Ekagra
Fukushima - Mei
Fukushima - Kadha Karuna

picture